Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

ΝΔ - Ενημέρωση για την εκλογή Προέδρου


Ύστερα από την υπ’ αριθμ. 215/7.10.2009 απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού, την από 16.10.2009 συμφωνία των υποψηφίων για την Προεδρία του Κόμματος και την υπ’ αριθμ. 216/17.10.2009 απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, και λαμβανομένης υπόψη της απόφασης των μελών του Έκτακτου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας της 7ης Νοεμβρίου 2009 για αναθεώρηση του Καταστατικού, με βάση την ομόφωνη σχετική εισήγηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, με την οποία έγινε δεκτή η πρόταση αναθεώρησης της Οργανωτικής Επιτροπής του Έκτακτου Συνεδρίου, αλλά και σε συνέχεια της από 3.11.2009 απόφασης της Οργανωτικής Επιτροπής, η εκλογή του Προέδρου του Κόμματος θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2009 και, αν χρειασθεί επαναληπτική εκλογή, στις 5 Δεκεμβρίου 2009, ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 14 του Καταστατικού, όπως τροποποιήθηκαν κατά τ’ ανωτέρω.
Με το κείμενο αυτό εξειδικεύεται η σχετική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου του Κόμματος.


Ι. Ημέρα και ώρα εκλογής και τυχόν επαναληπτικής εκλογής


Ημέρα διεξαγωγής της εκλογής για την ανάδειξη του Προέδρου του Κόμματος ορίζεται η Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 7.00 έως τις 19.00. Σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικής εκλογής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009, επίσης από τις 7.00 ως τις 19.00. Τις ίδιες ώρες θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία και στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως της τυχόν διαφορετικής ώρας της χώρας, στην οποία κατοικούν οι ψηφοφόροι.


ΙΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία


Α. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος, τα οποία είτε είναι εγγεγραμμένα και επαναβεβαιώνουν την εγγραφή τους κατά την ημέρα διενέργειας της εκλογής είτε εγγράφονται την ημέρα διενέργειας της εκλογής, με την καταχώρισή τους στη νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Κόμματος, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους των εθνικών εκλογών.


Β. Στην εκλογή συμμετέχουν και Έλληνες στο γένος απόδημοι - ανεξαρτήτως αν έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια - οι οποίοι κατοικούν στη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Σουηδία την Ιταλία, την Αυστρία και την Κύπρο, εφόσον έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος ως τις 4 Οκτωβρίου 2009.


Γ. Όσοι ψηφίσουν θα καταβάλουν σε μέλος - κατά προτίμηση ταμία - Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης του Κόμματος, το οποίο έχει επιλεγεί, το ποσό των δύο (2) Ευρώ.


ΙΙΙ. Διαδικασία ψηφοφορίας


Α. Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία των μελών του Κόμματος, με βάση τους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και των Κοινοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009.


Β. Κάθε ψηφοφόρος, προσερχόμενος στο χώρο της ψηφοφορίας για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, παραλαμβάνει, εφόσον δεν φέρει μαζί του, έντυπο αίτησης συμμετοχής του στη διαδικασία, (ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ) το συμπληρώνει και το υπογράφει. *


Στη συνέχεια υποβάλλει το έντυπο στο χειριστή της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του εκλογικού τμήματος, ο οποίος, με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία, αναζητεί και διαγράφει τον ψηφοφόρο από τον εθνικό κατάλογο, δίνοντάς του και τον ειδικό εκλογικό αριθμό του. Περαιτέρω, ο ψηφοφόρος καταβάλλει στο μέλος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτόν το προβλεπόμενο για τη συμμετοχή ή την επιβεβαίωση της συμμετοχής του ποσό και προχωρεί στο μέρος της αίθουσας, όπου βρίσκεται η Εφορευτική Επιτροπή, για ν’ ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.


Γ. Για την αναγνώρισή του ο ψηφοφόρος επιδεικνύει την ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής ή το διαβατήριο, ακόμη και αν αυτό έχει λήξει ή την άδεια οδήγησής του. Ο Πρόεδρος ή το μέλος της Επιτροπής που έχει αναλάβει τα σχετικά καθήκοντα καταχωρίζει τα στοιχεία του εκλογέα στην κατάσταση των ψηφισάντων, αφού επιβεβαιώσει ότι έχει προηγουμένως καταβάλει το προβλεπόμενο κατά τ’ ανωτέρω ποσό της επιβεβαίωσης ή απόκτησης της ιδιότητας του μέλους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία.


Σε κάθε ψηφοφόρο παραδίδεται φάκελος, ο οποίος έχει σφραγισθεί και μονογραφηθεί από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια του παραδίδονται τα ψηφοδέλτια, με την υπενθύμιση ότι δεν τίθεται σταυρός προτίμησης. Ο ψηφοφόρος αποσύρεται στο παραβάν, επιλέγει το ψηφοδέλτιο της αρεσκείας του, το τοποθετεί στο φάκελο, σφραγίζει το φάκελο και τον ρίχνει στην κάλπη. Ο ψηφοφόρος αποχωρεί, αφού παραλάβει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία του και υπογράψει στην κατάσταση των ψηφισάντων.


Δ. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται η παραμονή στους οικείους χώρους άλλων προσώπων, πλην των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής - συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωτών τους - του υπευθύνου για την εγγραφή ή επιβεβαίωση της εγγραφής των μελών, του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την είσπραξη του τέλους συμμετοχής και του ή των χειριστών της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.


IV. Εκλογή Προέδρου του Κόμματος


Α. Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται όποιος από τους υποψήφιους συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων.


Β. Σε περίπτωση που ουδείς από τους υποψηφίους συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009, μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων και εφαρμόζονται και σ’ αυτήν αναλόγως όλες οι διατάξεις που διέπουν τον τρόπο διεξαγωγής της πρώτης ψηφοφορίας. Στην επαναληπτική ψηφοφορία δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνον όσοι επιβεβαίωσαν την εγγραφή τους ή ενεγράφησαν ως μέλη του Κόμματος κατά την πρώτη ψηφοφορία, και μάλιστα αποκλειστικώς και μόνο στο ίδιο εκλογικό τμήμα που είχαν προσέλθει κατ’ αυτήν. Σε κάθε εκλογικό τμήμα η κατάσταση ψηφισάντων της πρώτης ψηφοφορίας αποτελεί τον εκλογικό κατάλογο της επαναληπτικής ψηφοφορίας.


* Η Αίτηση Επαναβεβαίωσης / Εγγραφής Μέλους διατίθεται:


- Στα γραφεία των Κομματικών Οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα


- Στο website της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το οποίο μπορεί να


εκτυπωθεί και στη συνέχεια να συμπληρωθεί.


- Στα εκλογικά τμήματα την ημέρα των εκλογών.


Εγκύκλιος


Για την εκλογή Προέδρου του Κόμματος


κατά την ψηφοφορία της Κυριακής, 29ης Νοεμβρίου 2009


Ύστερα από την υπ’ αριθμ. 215/7.10.2009 απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού, την από 16.10.2009 συμφωνία των υποψηφίων για την Προεδρία του Κόμματος και την υπ’ αριθμ. 216/17.10.2009 απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, και λαμβανομένης υπόψη της απόφασης των μελών του Έκτακτου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας της 7ης Νοεμβρίου 2009 για αναθεώρηση του Καταστατικού, με βάση την ομόφωνη σχετική εισήγηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, με την οποία έγινε δεκτή η πρόταση αναθεώρησης της Οργανωτικής Επιτροπής του Έκτακτου Συνεδρίου, αλλά και σε συνέχεια της από 3.11.2009 απόφασης της Οργανωτικής Επιτροπής, η εκλογή του Προέδρου του Κόμματος θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2009 και, αν χρειασθεί επαναληπτική εκλογή, στις 5 Δεκεμβρίου 2009, ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 14 του Καταστατικού, όπως τροποποιήθηκαν κατά τ’ ανωτέρω. Με την παρούσα εγκύκλιο εξειδικεύεται η σχετική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου του Κόμματος, ως ακολούθως:


Ι. Ημέρα και ώρα εκλογής και τυχόν επαναληπτικής εκλογής


Ημέρα διεξαγωγής της εκλογής για την ανάδειξη του Προέδρου του Κόμματος ορίζεται η Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 7.00 έως τις 19.00. Σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικής εκλογής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009, επίσης από τις 7.00 ως τις 19.00. Τις ίδιες ώρες θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία και στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως της τυχόν διαφορετικής ώρας της χώρας, στην οποία κατοικούν οι ψηφοφόροι.


ΙΙ. Δικαίωμα εκλέγειν


Α. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος, τα οποία είτε είναι εγγεγραμμένα και επαναβεβαιώνουν την εγγραφή τους κατά την ημέρα διενέργειας της εκλογής είτε εγγράφονται την ημέρα διενέργειας της εκλογής, με την καταχώρισή τους στη νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Κόμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους των εθνικών εκλογών.


Β. Στην εκλογή συμμετέχουν και Έλληνες στο γένος απόδημοι - ανεξαρτήτως αν έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια - οι οποίοι κατοικούν στη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Σουηδία την Ιταλία, την Αυστρία και την Κύπρο, εφόσον έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος ως τις 4 Οκτωβρίου 2009. Στην εκλογή συμμετέχουν και όσοι εγγραφούν μέλη την ημέρα διενέργειας των εκλογών εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.


Γ. Όσοι ψηφίσουν θα καταβάλουν σε μέλος - κατά προτίμηση ταμία - Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης του Κόμματος, το οποίο έχει επιλεγεί, τρεις (3), τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας, από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, το ποσό των δύο (2) ευρώ. Για τον ορισμό των υπεύθυνων για τον σκοπό αυτόν μελών και εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποστέλλεται με fax έγγραφη ενημέρωση στην αρμόδια Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή, με τα πλήρη στοιχεία τους, προκειμένου να χρεωθούν τη διαδικασία της είσπραξης και απόδοσης του προβλεπόμενου ποσού.


ΙΙΙ. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι


Α. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όσοι υπέβαλαν νομίμως και εμπροθέσμως υποψηφιότητα ως τις 22 Οκτωβρίου 2009, η υποψηφιότητά τους κρίθηκε έγκυρη από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου 2009 και δεν παραιτήθηκαν, με οποιονδήποτε τρόπο, από αυτήν ως την ημέρα της εκλογής.


Β. Με βάση τις ανωτέρω υποψηφιότητες καταρτίζονται και εκτυπώνονται, με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ομοιόμορφα και ομοιόχρωμα ψηφοδέλτια, ένα για κάθε υποψήφιο, στα οποία, με όμοια στοιχεία, αναγράφεται το όνομα και το επώνυμό τους, καθώς και ικανός αριθμός λευκών ψηφοδελτίων και φακέλων.


IV. Προπαρασκευαστικές ενέργειες ως την ημέρα των εκλογών


Α Αρμόδιες για τη διενέργεια της εκλογής είναι 1) η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, 2) οι Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές και 3) οι Εφορευτικές Επιτροπές κάθε εκλογικού τμήματος. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Καταστατικού του Κόμματος. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί την εκλογή του Προέδρου και εποπτεύει τις Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές, οι οποίες, με τη σειρά τους, εποπτεύουν τις Εφορευτικές Επιτροπές στα εκλογικά τμήματα.


B. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας οι ΝΟ.Δ.Ε. διευκολύνουν την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ως προς την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά τμήματα, ως προς την προσήκουσα διαμόρφωσή τους - σε συνεργασία με τις Εφορευτικές Επιτροπές - και ως προς τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου. Σε κάθε Δήμο εγκαθίσταται ένα, τουλάχιστον, εκλογικό τμήμα. Η σχετική απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και ο πίνακας με τα εκλογικά τμήματα της Επικράτειας και τα εκλογικά τμήματα των Αποδήμων ανακοινώθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κόμματος (www.nd.gr ).


Επικουρούμενες από τις ΝΟ.Δ.Ε., οι Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές συνεργάζονται με τις οικείες Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημάτων για την ύπαρξη διαχωριστικών χωρισμάτων (παραβάν), για την προμήθεια επαρκούς αριθμού ψηφοδόχων (καλπών) και ειδών γραφικής ύλης κλπ. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τη διευκόλυνση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες.


Γ. Κάθε Εφορευτική Επιτροπή εκλογικού τμήματος απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και μπορεί να είναι δικηγόρος ή συμβολαιογράφος και από ένα μέλος, με τον αναπληρωτή του, το οποίο ορίζει κάθε υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου του Κόμματος.


1. Η συγκρότηση τόσο των Νομαρχιακών Εφορευτικών Επιτροπών όσο και των Εφορευτικών Επιτροπών των εκλογικών τμημάτων γίνεται με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Οι εφορευτικές επιτροπές εκλογικού τμήματος συγκροτούνται νομίμως και αν δεν παρίσταται ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι των υποψηφίων. Αν λείπουν όλοι οι εκπρόσωποι των υποψηφίων, η οικεία Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή διορίζει από μέλη Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης που ανήκει στην περιφέρειά της τόσα μέλη, με τους αναπληρωτές τους, όσοι και οι υποψήφιοι. Αν λείπει ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, αυτός ορίζεται αμέσως από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ύστερα από πρόταση της οικείας Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής.


2. Για τους Πρόεδρους των Εφορευτικών Επιτροπών των εκλογικών τμημάτων ορίζεται και αναπληρωτής.


3. Στα εκλογικά τμήματα αποδήμων ο ορισμός των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με απόφαση της οικείας Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής. Εν προκειμένω, ο Πρόεδρος μπορεί να είναι δικηγόρος ή συμβολαιογράφος ή μέλος του Κόμματος με εμπειρία σε εκλογικές διαδικασίες.


4. Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις των Εφορευτικών Επιτροπών κάθε βαθμίδας, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.


Δ. Κάθε εκλογικό τμήμα πρέπει να έχει εφοδιασθεί, με ευθύνη της αρμόδιας Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής, με ικανό αριθμό φακέλων και ψηφοδελτίων. Επισημαίνεται ότι σε κάθε εκλογικό τμήμα πρέπει να υπάρχει ίσος αριθμός ψηφοδελτίων για κάθε υποψήφιο. Το εκλογικό αυτό υλικό το παραλαμβάνει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής του τμήματος από τη Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια είναι ένα για κάθε υποψήφιο και λευκό. Τα ψηφοδέλτια παραδίδονται στους ψηφίζοντες κατά τυχαία εναλλασσόμενη σειρά. Αν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα παρατηρηθεί έλλειψη ψηφοδελτίων των υποψηφίων, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αναγράφει, σε λευκά ψηφοδέλτια, ανά ένα, τα ονόματα των υποψηφίων και η ψηφοφορία συνεχίζεται με τα χειρόγραφα ψηφοδέλτια.


V. Διαδικασία ψηφοφορίας


Α. Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία των μελών του Κόμματος, με βάση τους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και των Κοινοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009.


Β. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται σε κάθε εκλογικό τμήμα με ευθύνη της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής. Την ημέρα της ψηφοφορίας και, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξή της, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεούνται να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας για να παραλάβουν το εκλογικό τμήμα, τις κάλπες, τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους και τα υπόλοιπα εκλογικά είδη - τα οποία έχει εξασφαλίσει ο Πρόεδρος από την οικεία Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή - και να διαμορφώσουν κατάλληλα τον χώρο για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων.


Γ. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί κατάσταση ψηφισάντων (εις τριπλούν) και πρακτικό ψηφοφορίας, το οποίο και επισυνάπτεται εις διπλούν (Παράρτημα Ι). Στην κατάσταση ψηφισάντων καταχωρίζεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης του ψηφίσαντος, καθώς και ο ειδικός εκλογικός αριθμός του προς αποφυγή διπλοψηφιών. Το πρακτικό της ψηφοφορίας συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα, ένα για την αρμόδια Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή και ένα για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Η κατάσταση ψηφισάντων συμπληρώνεται εις τριπλούν. Ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Ένα στην αρμόδια Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή και το τρίτο η αρμόδια Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή το αποστέλλει στα εκλογικά τμήματα για την τυχόν επαναληπτική εκλογή και επί τη βάση του οποίου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία.


Δ. Κάθε ψηφοφόρος, προσερχόμενος στο χώρο της ψηφοφορίας για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, παραλαμβάνει, εφόσον δεν φέρει μαζί του, έντυπο αίτησης συμμετοχής του στη διαδικασία, το συμπληρώνει και το υπογράφει. Στη συνέχεια υποβάλλει το έντυπο στο χειριστή της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του εκλογικού τμήματος, ο οποίος, με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία, αναζητεί και διαγράφει τον ψηφοφόρο από τον εθνικό κατάλογο, δίνοντάς του και τον ειδικό εκλογικό αριθμό του. Περαιτέρω, ο ψηφοφόρος καταβάλλει στο μέλος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτόν το προβλεπόμενο για τη συμμετοχή ή την επιβεβαίωση της συμμετοχής του ποσό και προχωρεί στο μέρος της αίθουσας, όπου βρίσκεται η Εφορευτική Επιτροπή, για ν’ ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.


Ε. Για την αναγνώρισή του ο ψηφοφόρος επιδεικνύει την ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής ή το διαβατήριο, ακόμη και αν αυτό έχει λήξει ή την άδεια οδήγησής του. Ο Πρόεδρος ή το μέλος της Επιτροπής που έχει αναλάβει τα σχετικά καθήκοντα καταχωρίζει τα στοιχεία του εκλογέα στην κατάσταση των ψηφισάντων, αφού επιβεβαιώσει ότι έχει προηγουμένως καταβάλει το προβλεπόμενο κατά τ’ ανωτέρω ποσό της επιβεβαίωσης ή απόκτησης της ιδιότητας του μέλους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία. Προς τούτο κρίνεται σκόπιμο τα παραπάνω μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και το μέλος που εισπράττει το τέλος συμμετοχής να βρίσκονται κοντά, προκειμένου να έχουν άμεση εποπτεία της διαδικασίας και να μπορούν να επιβεβαιώνουν, χωρίς καθυστέρηση, στοιχεία ή ενέργειες.


Σε κάθε ψηφοφόρο παραδίδεται φάκελος, ο οποίος έχει σφραγισθεί και μονογραφηθεί από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια του παραδίδονται τα ψηφοδέλτια, με την υπενθύμιση ότι δεν τίθεται σταυρός προτίμησης. Ο ψηφοφόρος αποσύρεται στο παραβάν, επιλέγει το ψηφοδέλτιο της αρεσκείας του, το τοποθετεί στο φάκελο, σφραγίζει το φάκελο και τον ρίχνει στην κάλπη. Η σχισμή της κάλπης πρέπει υποχρεωτικώς να καλύπτεται από λευκό χαρτί. Ο ψηφοφόρος αποχωρεί, αφού παραλάβει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία του και υπογράψει στην κατάσταση των ψηφισάντων.


ΣΤ. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται η παραμονή στους οικείους χώρους άλλων προσώπων, πλην των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής - συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωτών τους - του υπευθύνου για την εγγραφή ή επιβεβαίωση της εγγραφής των μελών, του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την είσπραξη του τέλους συμμετοχής και του ή των χειριστών της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.


Ζ. Τυχόν ενστάσεις κατά την ψηφοφορία υποβάλλονται εγγράφως από τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία και αποφαίνεται, και με τη συμμετοχή του τυχόν ενισταμένου μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής, αμέσως και οριστικώς, καταχωρίζοντας τις αποφάσεις της στο πρακτικό της ψηφοφορίας. Η υποβολή οποιασδήποτε ένστασης δεν διακόπτει την ψηφοφορία. Σε περίπτωση αδυναμίας εκδίκασης της ένστασης για οποιονδήποτε λόγο, η Εφορευτική Επιτροπή, με απόφασή της, παραπέμπει το θέμα στη Νομαρχιακή Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται οριστικώς και αμετακλήτως.


VI. Διαλογή ψήφων


A. Αν μετά την παρέλευση της προκαθορισμένης ώρας υπάρχουν ακόμη σε αναμονή ψηφοφόροι προς άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία κατά την κρίση της. Αν δεν υπάρχουν άλλοι ψηφοφόροι η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει τη διαδικασία της ψηφοφορίας περατωθείσα, αποσφραγίζει την ψηφοδόχο και προβαίνει σε καταμέτρηση και αρίθμηση των φακέλων.


Β. Στη συνέχεια συσχετίζει τον αριθμό αυτό με τον κατάλογο των ψηφισάντων. Εάν από την αρίθμηση προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων και των εκλογέων που ψήφισαν, επαναλαμβάνεται η αρίθμηση. Εάν και πάλι προκύψει διαφορά, καταστρέφονται αμέσως οι φάκελοι εκείνοι που δεν έχουν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. Εάν και πάλι ύστερα από την καταστροφή των τυχόν ασφράγιστων φακέλων υπάρχουν πλεονάζοντες, τότε όλοι οι σφραγισμένοι φάκελοι ξαναρίχνονται στην κάλπη και αφαιρούνται στην τύχη όσοι είναι και οι πλεονάζοντες. Και οι φάκελοι αυτοί καταστρέφονται αμέσως. Εάν οι έγκυροι φάκελοι είναι λιγότεροι από τους ψηφίσαντες διορθώνεται ο αριθμός των ψηφισάντων. Για όλα αυτά γίνεται μνεία στο πρακτικό ψηφοφορίας.


Γ. 1. Μετά το πέρας των εργασιών αυτών αποσφραγίζονται οι έγκυροι φάκελοι από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, αριθμούνται και καταμετρώνται τα έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής μονογράφει υποχρεωτικώς κάθε έγκυρο και αριθμημένο ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται για κάθε υποψήφιο χωριστά.


2. Η Εφορευτική Επιτροπή σημειώνει στο πρακτικό ψηφοφορίας, αριθμητικώς και ολογράφως, τον συνολικό αριθμό των ψηφισάντων, όπως προκύπτει από την κατάσταση ψηφισάντων, τον συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος, καθώς και τον αριθμό των λευκών και των άκυρων. Σημειώνεται ότι για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα.


3. Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, αλλά και την πάγια νομολογία του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση αναλόγως, ακυρότητα ψηφοδελτίων, κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής, συντρέχει στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχουν ελαττώματα, τα οποία βάσιμα μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγούν στην παραβίαση του απορρήτου της ψηφοφορίας και ιδίως:


α) Σε περίπτωση αλλοίωσης του ψηφοδελτίου.


β) Σε περίπτωση που σημειωθούν λέξεις, φράσεις ή υπογραμμίσεις στίγματα ή άλλα σημεία σε οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου.


γ) Σε περίπτωση που ο φάκελος φέρει σημειωμένα στίγματα, σημεία ή λέξεις τα οποία, κατά την εκτίμηση της Εφορευτικής Επιτροπής, συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας.


δ) Σε περίπτωση που το χαρτί, στο οποίο έχει εκτυπωθεί το ψηφοδέλτιο, διαφέρει ολοφάνερα στο χρώμα, στο μέγεθος, στο σχήμα ή στις διαστάσεις από τα υπόλοιπα, με βάση τις προδιαγραφές της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και αν τα τυπογραφικά στοιχεία είναι προδήλως διαφορετικά σε ό,τι αφορά το χρώμα ή τη γραμματοσειρά.


ε) Σε περίπτωση που βρεθούν μέσα στον φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, είτε του ιδίου είτε διαφορετικών υποψηφίων.


στ) Σε περίπτωση που, μαζί με το ψηφοδέλτιο, βρεθεί μέσα στον φάκελο οποιοδήποτε άλλο χαρτί, έγγραφο ή αντικείμενο.


ζ) Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο φέρει σχίσιμο το οποίο δεν δικαιολογείται να έχει γίνει κατά λάθος, κατά την αποσφράγιση του φακέλου.


Αν έχει τεθεί σταυρός προτίμησης στο ψηφοδέλτιο, αυτό δεν είναι εκ τούτου και μόνον άκυρο, εκτός εάν η σημείωση του σταυρού προτίμησης έγινε κατά τρόπο που να είναι φανερή η πρόθεση παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου, σύμφωνα και με την ενδεικτική απαρίθμηση των περιπτώσεων που αναφέρονται σ’ αυτή την παράγραφο και με τις ακόλουθες διευκρινίσεις: α) Αν έχει τεθεί σταυρός μπροστά ή πίσω από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο. β) Αν ο σταυρός έχει τεθεί και μπροστά και πίσω από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο υπό την προϋπόθεση ότι είναι ομοιόχρωμο το μελάνι, διαφορετικά είναι άκυρο. γ) Το Χ αντί του σταυρού δεν επηρεάζει την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου υπό τις ανωτέρω διακρίσεις. δ) Το V αντί του σταυρού καθιστά άκυρο το ψηφοδέλτιο.


4. Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων ή των αντιπροσώπων τους κατά τη διαλογή των ψήφων εκδικάζονται αμέσως και οριστικώς από την Εφορευτική Επιτροπή, πριν από την έκδοση του αποτελέσματος, και με τη συμμετοχή του τυχόν ενισταμένου μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής, και η σχετική απόφαση καταχωρίζεται στο πρακτικό της ψηφοφορίας. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας απαγορεύεται η υποβολή ενστάσεων για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση αδυναμίας η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το θέμα στη Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται οριστικώς και αμετακλήτως.


5. Το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής κάθε εκλογικού τμήματος, αφού υπογραφεί από τον πρόεδρο και τα μέλη της, αποστέλλεται, χωρίς καθυστέρηση, με τηλεομοιοτυπία (fax) στην αρμόδια Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή και κοινοποιείται, με τον ίδιο τρόπο, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Παραλλήλως, και επικουρικώς, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κάθε εκλογικού τμήματος διαβιβάζονται και ηλεκτρονικώς (on line) στο κεντρικό σύστημα, με ευθύνη των χειριστών της υπεύθυνης εταιρίας.


Δ. Ο Πρόεδρος κάθε Εφορευτικής Επιτροπής εκλογικού τμήματος συγκεντρώνει το εκλογικό υλικό (φάκελοι, ψηφοδέλτια, αιτήσεις επαναβεβαίωσης εγγραφής ή νέας εγγραφής κλπ.), συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης ψηφισάντων, η οποία συμπληρώθηκε εις τριπλούν και των δύο αντιτύπων του πρακτικού ψηφοφορίας, και το παραδίδει σε πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από την οικεία ΝΟ.Δ.Ε. ως υπεύθυνος του εκλογικού κέντρου, το οποίο, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΝΟ.Δ.Ε., το αποστέλλει, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Το υπεύθυνο για την είσπραξη του ποσού συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία μέλος υποχρεούται ν’ αποδώσει το εισπραχθέν ποσό στο μέλος της οικείας Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής που του έχει υποδειχθεί κατά τον ορισμό του. Αν πρόκειται για ειδικό εκλογικό τμήματα αποδήμων η αποστολή της κατάστασης ψηφισάντων και των δύο αντιτύπων του πρακτικού ψηφοφορίας προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή γίνεται με συστημένη επιστολή, το συντομότερο δυνατόν, και η απόδοση των εισπραχθέντων με κατάθεση στον υποδειχθησόμενο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κόμματος, τραπεζικό λογαριασμό του Κόμματος.


Ε. Οι Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές συγκεντρώνουν τα πρακτικά ψηφοφορίας και αθροίζουν τον αριθμό των ψηφισάντων, τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που λαμβάνει κάθε υποψήφιος, καθώς και τον αριθμό των άκυρων και των λευκών, σημειώνοντας τα σχετικά στοιχεία στο ειδικά διαμορφωμένο έντυπο, το οποίο επισυνάπτεται (Παράρτημα ΙΙ). Στη συνέχεια αποστέλλουν το έντυπο αυτό με τηλεομοιοτυπία (fax) στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και αποδίδουν, το αργότερο ως την επόμενη ημέρα, το εισπραχθέν ποσό μαζί με τα πρωτότυπα πρακτικά ψηφοφορίας στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.


ΣΤ. Τα αποτελέσματα από όλες τις ψηφοδόχους, όπως προκύπτουν από τα σχετικά πρακτικά ψηφοφορίας, αθροίζονται συνολικά από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εξάγει το τελικό αποτέλεσμα.


VII. Εκλογή Προέδρου του Κόμματος


Α. Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται όποιος από τους υποψήφιους συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων.


Β. Σε περίπτωση που ουδείς από τους υποψηφίους συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009, μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων και εφαρμόζονται και σ’ αυτήν αναλόγως όλες οι διατάξεις που διέπουν τον τρόπο διεξαγωγής της πρώτης ψηφοφορίας. Στην επαναληπτική ψηφοφορία δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνον όσοι επιβεβαίωσαν την εγγραφή τους ή ενεγράφησαν ως μέλη του Κόμματος κατά την πρώτη ψηφοφορία, και μάλιστα αποκλειστικώς και μόνο στο ίδιο εκλογικό τμήμα που είχαν προσέλθει κατ’ αυτήν. Σε κάθε εκλογικό τμήμα η κατάσταση ψηφισάντων της πρώτης ψηφοφορίας αποτελεί τον εκλογικό κατάλογο της επαναληπτικής ψηφοφορίας. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που θα λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Στην επαναληπτική εκλογή ως μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών μετέχουν μόνο οι εκπρόσωποι των δύο υποψηφίων, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σ’ αυτήν.


Με νεότερες εγκυκλίους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και έγγραφα ή εγκυκλίους του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, μπορούν να δίδονται επιπρόσθετες οδηγίες ή να εξειδικεύονται θέματα που αφορούν την εν γένει εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 14 παρ. 6 α του Καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: